Hexana  - Februar 2014
   
   
Hexana  - August 2013  - 2,5 Jahre alt
 
Hexana  - Januar 2013  - etwas über 2 Jahre alt
 
Hexana  - Anfang Juni 2012  - 1,5 Jahre alt
 
Hexana  - Mitte Oktober 2011 - knapp 1 Jahr alt
 
Hexana - 10 Monate alt - 3,7 kg
   
8 Wochen 14 Wochen
   
2 Wochen 4 Wochen